Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht

Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht - A.A.J. Smelt | Fthsonline.com

...d is dat goed ... 'Zwaartepunten van het vermogensrecht' door O ... Zwaartepunten van het vermogensrecht door O.K. Brahn, Wim ... ... .K. Brahn, Wim Reehuis - Onze prijs: €53,50 - Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek ... Fiscaal legaliteitsbeginsel - Voorafbetalingen die niet kunnen worden verrekend met enige belasting - Verplichting tot teruggave ... Goederen met negatieve waarde in het Nederlands vermogensrecht. door E. Dirix | p 728. Mededeling. 'Met betrekking tot roeren ... Nederlands vermogensrecht bij scheiding - PDF ... . door E. Dirix | p 728. Mededeling. 'Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel. Niettemin kan hij die een zaak verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het verlies of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak terugvorderen van degenen in wiens handen hij ze vindt; behoudens het verhaal van de laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft.' Goederen, zaken en vermogensrechten: 3:1, 3:2, 3:6/10 ONDERSCHEIDINGEN VAN ZAKEN /11 ... Strijd met regels van publiekrecht: 3:14/18 F. ELEKTRONISCH RECHTSVERKEER /19 ... Mitigatie van het negatieve stelsel / 85 123. Verklaring van waardeloosheid; doorhaling / 85 124. Het kadaster / 86 XI. Dit Compendium van het Nederlands Vermogensrecht is de opvolger van het gelijknamige Compendium van Mr H. Drion, ... met en bestudering van het komende vermogensrecht, ... Mitigatie van het negatieve stelsel/89 123. Verklaring van waardeloosheid; doorhaling/90 124. Dit onderzoek naar ontbindende en opschortende voorwaarden in het algemene vermogensrecht is met name gericht op de onderliggende systematiek van de figuur van de voorwaarde. Daarvoor is onderzoek gedaan naar de voorwaarde in het huidige Nederlandse recht, het recht onder het oud BW alsmede het Duitse en Zwitserse recht. Van algehele gemeenschap naar beperkte gemeenschap Wie voor 1-1-2018 in het huwelijk is getreden, en geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, is gehuwd in gemeenschap van goederen. Kortgezegd: beide echtelieden zijn gerechtigd tot (de waarde van) de goederen die beide hadden voor het huwelijk en de goederen die ze erna verkrijgen. En beide echtelieden dragen ook... U kunt het Rode Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Het Nederlandse Rode Kruis, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT (Postbus 28120, 2502 KC Den Haag), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409352. De regering is al een aantal jaren bezig met het veranderen van ons basisstelsel van gemeenschap van goederen. Al in 2003 is het eerste voorstel tot een stelselwijziging gelanceerd. Afhankelijk van de verdeling van de politieke partijen in de Tweede Kamer werd hier in de loop der jaren positief dan wel negatief over gesproken. 3 Onder commerciële communicatie als bedoeld in dit artikel wordt verstaan elke vorm van communicatie bestemd voor het aanprijzen van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, instelling of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent, met uitzondering van informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de ... Betekenis vermogensrecht: dat gedeelte van het objectieve recht, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Betekenis vermogensrecht: het op een aan een bepaald persoon toekomend recht, dat deel uitmaakt van zijn vermogen Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische ... In tegenstelling tot Nederland horen onroerende vermogensrechten (zie verder), zoals het vruchtgebruik van een huis, ook bij de onroerende goederen. Roerend uit hun aard zijn alle verplaatsbare zaken (art. 528 BW), bijvoorbeeld meubelen of schepen (een schip is eigenlijk noch roerend, noch onroerend, maar een registergoed ; een roerend goed dat door zijn hoge waarde mee wordt opgenomen in het ... Het duidelijkst wordt dit aan de hand van een voorbeeld. Stel: een man heeft voor het huwelijk een privéschuld bij zijn zus van € 10.000. Deze schuld is dus niet in de gemeenschap gevallen. De gemeenschap omvat een boot met een waarde van € 16.000 en een auto met een waarde van € 8.000. In het vermogensrecht wordt een onderscheid gemaakt binnen de goederen: tussen zaken en vermogensrechten, zie art. 3:1 BW. Zo ziet Boek 3 op alle goederen en Boek 4 op de overgang van goederen na overlijden. compendium van het nederlands vermogensrecht goederen: alle actieve vermogensbestanddelen, worden onderscheiden in: zaken, art. bw: de voor menselijke Burgerlijk Wetboek Boek 3 Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen Titel 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Artikel 2 Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Artikel 3 1 Onroe...

INFORMATIE

AUTEUR
A.A.J. Smelt
DIMENSIE
3,42 MB
BESTANDSNAAM
Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Goederen met negatieve waarde geven aanleiding tot verschillende vermogensrechtelijke problemen. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de eigenaar van een perceel met ernstig vervuilde grond afstand kan doen van zijn eigendomsrecht. Faillissementscuratoren worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag of zij belast zijn met de zorg voor tot de boedel behorende afvalstoffen. Ook in de jurisprudentie van de Hoge Raad over de zogenaamde 'verwijderingsleer' lijken goederen met negatieve waarde een centrale rol te spelen. In dit boek wordt gepoogd de verschillende vermogensrechtelijke problemen ten aanzien van goederen met een negatieve waarde tot een oplossing te brengen. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe goederen met een negatieve waarde ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht. Het besprokene is overigens niet alleen van belang voor situaties waarin sprake is van een goed met een negatieve waarde. Onderwerpen van algemene aard die uitgebreid aan de orde komen, zijn onder meer het onrechtmatige-daadsrecht en het stelsel van de Faillissementswet.

Wil je het boek lezen?Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.A.J. Smelt. Lezen Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN