Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie

Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie - J.A. Monsma | Fthsonline.com

...behoort, maar we zien ook dat het vaak moeilijk uit te leggen is dat gemeenten verschillende tarieven in rekening brengen voor dezelfde dienstverlening ... PDF Gemeentelijke autonomie en administratief toezicht ... . Alphen-Chaam en Gilze en Rijen hebben daarom in 2017 ingestemd met hanteren van uniforme tarieven. 1 Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening gehouden met het beleid "Gewogen ambitie" voor het rioolrecht (voor % kostendekkendheid) en afvalstoffenheffing (verlaging tarieven op basis van kostenontwikkeling) en de promillages bouwleges. In deze nota wordt u meegenomen in de keuzes die worden voorgesteld in het proces van het uniformeren van de gemeentelijke belastingverordeningen van ... Medewerkers (Belastingrecht) | Erasmus School of Law ... ... . In deze nota wordt u meegenomen in de keuzes die worden voorgesteld in het proces van het uniformeren van de gemeentelijke belastingverordeningen van de herindelingsgemeenten. Op basis van de vast te stellen uitgangspunten en het te voeren beleid in de nieuwe gemeente Waadhoeke zal vanaf 2018 de heffing gelijkgeschakeld zijn. belastingverordeningen, en, anderzijds, de materiële motiveringsplicht ... in het raam van de rechterlijke toetsing op grond van artikel 159 van de ... wanneer een categorie belastingplichtigen de schending van de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet aanvoert; Het beginsel van de gemeentelijke fiscale autonomie vormt geen verantwoording ... deel van hun inkomsten (meer dan 60%) uit het gemeentefonds afkomstig is. Minder dan 20% bestaat uit gemeentelijke belastingen en heffingen1. Hierdoor is de financiële autonomie van gemeenten beperkt: lopende uitgaven kunnen worden gedaan maar er is weinig ruimte om eigen keuzes te maken voor lokale prioriteiten. Ook tegenvallers Geconcludeerd wordt, dat de Hoge Raad met dit arrest de lijn van terughoudende toetsing van gemeentelijke belastingverordeningen aan de algemene beginselen in eerdere jurisprudentie bevestigt en dat de vrijheid van gemeenten om tarieven vast te stellen groot is. De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de samenstelling van het voorgestelde pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen in 2019; de relatieve druk van de lokale belastingen en heffingen; en de stand van zaken en de voornemens voor het begrotingsjaar rondom een aantal beleidsitems. 1 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk, Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2013, Besluit: Vast te stellen de hieronder genoemde belastingverordeningen 2014: Verordening op de heffing ... "Grip op uniformering en vereenvoudiging belastingverordeningen ... Hoewel op dit onderwerp -binnen de grenzen van de gemeentelijke autonomie- inmiddels resultaten zijn geboekt, blijft de vraag bestaan in hoeverre zaken mogelijk nog verder kunnen worden geüniformeerd of vereenvoudigd. Resultaatgerichte adviseur en procestijger. All-round in de lokale belastingen, met name rechtenheffing en toetsing van belastingverordeningen, en het voeren van procedures van rechtbank tot en met Hoge Raad. Extra affiniteit voor formele en processuele zaken. 3. Toetsing van de kostendekkendheid en kruissubsidiëring op basis van de meerjarenraming bij de primitieve begroting; 4. Afzien van tariefegalisatiereserve voor leges. In bijlage VI is een overzicht gegeven van de wijzigingen in de legestabel ten opzichte van 2014. 2.1. Het vaststellen van de nieuwe belastingverordeningen is een bevoegdheid van U kunt mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als u een ... aan te leveren. De gegevens die worden uitgewisseld, hebben betrekking op het inkomen, bankrekeningen, banksaldo's en voertuigbezit. Komt u volgens de toetsing niet in aanmerking ... Alle belastingverordeningen en regelingen; Over ... Elk jaar stelt de gemeenteraad van Midden-Groningen nieuwe belastingverordeningen vast. Hiermee regelt de raad welke belastingen er geheven mogen worden, onder welke voorwaarden dat gebeurt en met welke tarieven. Via de links onderaan deze pagina ziet u de in 2020 geldende verordeningen. Volgens artikel 170,§4, tweede lid van de grondwet kan de federale wetgever de uitzonderingen op de gemeentelijke fiscale autonomie bepalen waarvan de noodzakelijkheid blijkt. De meeste beperkingen zijn bepaald in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in het Wetboek van de met Inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen....

INFORMATIE

AUTEUR
J.A. Monsma
DIMENSIE
5,85 MB
BESTANDSNAAM
Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie.pdf

OMSCHRIJVING

Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie is een boek van J.A. Monsma

Wil je het boek lezen?Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.A. Monsma. Lezen Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN