Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland

Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland - Max Nord | Fthsonline.com

... bestaat dat supranationale werking en directe werking heeft binnen de autonome rechtsorde van de lidstaten (communautaire rechtsorde) ... wetten.nl - Regeling - Overeenkomst tussen de Europese ... ... . Een verschil met de Verenigde Staten is dat ... Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat ... De federale regering leidt het centraal bestuur van België.De grondwetsherzieningen van de voorbije kwarteeuw hebben haar heel wa ... PDF Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale ... ... ... De federale regering leidt het centraal bestuur van België.De grondwetsherzieningen van de voorbije kwarteeuw hebben haar heel wat bevoegdheden doen afstaan aan de nieuwe deelstaten van het land. Maar ze is nog steeds bevoegd voor het buitenlands en Europees beleid, defensie, justitie en politie, volksgezondheid, de sociale zekerheid, de belastingen, het macro-economisch beleid en de ... familielid van een onderdaan van een betrokken staat, dat onderdaan is van een derde land en dat uit hoofde van richtlijn nr. 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PbEU L 158 en L 229), gerechtigd is een ... de staat van de decentrale autonomie in Nederland ... vooronderzoek is stilgestaan bij de uitgangspunten van het Europees Handvest voor Lokale ... trends in de politieke, financiële en administratieve autonomie van decentrale overheden en de staat van de mensenrechten op lokaal niveau. Er is gebruik gemaakt van een groot De afdeling Internationaal en Europees Recht (IER) van het departement Rechtsgeleerdheid verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van het internationaal ... Europees recht en Decentrale Overheden, ... Door de coronamaatregelen zijn we tijdelijk alleen bereikbaar via e-mail en telefoon. De gebouwen zijn gesloten. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 VERANTWOORDING VAN DIT BOEK ENACHTERGRONDINFORMATIE Mededingingsrecht is van belang voor decentrale overheden Waarom is er mededingingsrecht? De gelaagde opbouw van het mededingingsrecht Rechtstreekse werking 5 de verdragsartikelen 5 de verordeningen 5 voorrang Welke instanties speien een rol? 6 de Europese Commissie 6 de Raad van Ministers en het Europees Parlement ... Staatsrechtelijke vormgeving. De basis van het buitenlandse beleid is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Grondwet van Nederland, de Staatsregeling van Aruba, de Staatsregeling van Curaçao en de Staatsregeling van Sint Maarten.Hierin zijn de bevoegdheden van alle bewindspersonen, statuutlanden en het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgelegd. De rechten van de mens, kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter we-reld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een...

INFORMATIE

AUTEUR
Max Nord
DIMENSIE
5,9 MB
BESTANDSNAAM
Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland.pdf

OMSCHRIJVING

Het recht van de Europese gemeenschappen en van de Europese Unie is niet alleen van belang voor buitenlandse zaken. Sedert de inwerkingtreding van de Europese Akte in 1987 en het Verdrag van Maastricht in 1993 blijkt duidelijk dat ook binnenlandse zaken door het EG- en EU-recht bepaald of beïnvloed worden. Deze terreinverkenning analyseert de rol van de decentrale overheden in het Europese besluitvormingsproces, geeft inzage in de rechtsbescherming en rechtshandhaving en gaat uitvoerig in op het materiële recht van de Europese Gemeenschappen, voorzover relevant voor de decentrale overheden. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel het rechtstreeks-werkende primaire recht als aan de besluiten van de Europese instellingen op bepaalde terreinen, zoals milieu, vreemdelingen, aanbestedingen, en de structuurfondsen.

Wil je het boek lezen?Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Max Nord. Lezen Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN