De vereenvoudigde BV

De vereenvoudigde BV - T.P. van Duuren | Fthsonline.com

...oudingen. De wet schrijft in titel 7 van boek 2 voor dat de BV's een voorstel tot fusie moeten doen ... De valkuilen van de vereenvoudigde belastingaangifte: hier ... ... . Dat voorstel gaat uit van de besturen van de bij de fusie betrokken BV's en moet inhouden: vermelding rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de te fuseren BV's; De 'vereenvoudigde' procedure voor benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van een BV 4P.van Schilfgaarde, Van de BV en de NV ,dertiende druk,Kluwer,Deventer,2003,p.125. 5 Ook de Corporate Governance Code gaat ervan uit dat gekozen kan worden voor een monistisch ... Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring - IAB Ingenieurs ... .125. 5 Ook de Corporate Governance Code gaat ervan uit dat gekozen kan worden voor een monistisch bestuursmodel,zie principe De vereenvoudigde procedure houdt in dat de BV de aangifte loonheffing 'vooruit' kan doen, nog vóór het desbetreffende loontijdvak is begonnen. De Belastingdienst heeft in november 2009 alle inhoudingsplichtigen - werkgevers - de 'Aangiftebrief loonheffingen 2010' toegestuurd met daarin de aangiftetijdvakken, de uiterste aangiftedata én de uiterste betaaldata. Als uw bedrijf de rechtsvorm heeft van een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, is de vof of de maatschap zelf ondernemer. Als u uw bedrijf inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als een bedrijfsbeëindiging en eventueel als het starten van een nieuw bedrijf. 5 De artikelen uit het wetsvoorstel worden in deze bijdrage aangeduid met de afkorting "WV". Bestaande artikelen uit het bur-gerlijk wetboek worden aangeduid met de afkorting "BW". MR. B. VERKERK Aansprakelijkheid in verband met uitkeringen in het vereenvoudigde BV-recht bw 27782a.qxd:bw 27165.qxd 01-02-2008 08:19 Pagina 43 Vereenvoudigde loonaangifteEenmalige aangifte. Sinds 1 januari 2010 is de aangifte loonheffingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) vereenvoudigd. Dit komt er kort gezegd op neer dat BV... Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure voor concentraties. Download(s): 20200120_vp_ps.pdf (This hyperlink opens a new window) Tot hun uitdrukkelijke herroeping blijven de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties van de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging van toepassing. Download(s): ... 20-CC-16-AUD Plug 21 BV (Groep Heylen) / Eltra NV. 9 April 2020. bma-2020-cc-16-aud-pub.pdf (This hyperlink opens a new window) Naar alle ... Wanneer de in de aanhef vermelde procedure wordt gevolgd, is de andere wettelijke procedure niet mogelijk omdat ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders direct tot vaststelling leidt. De vraag is nu of bij vereenvoudigde vaststelling de opgemaakte jaarrekening nog niet hoeft te worden ondertekend, maar een definitief concept mag zijn. Hiervoor heeft de belastingdienst speciale regels deze zijn terug te vinden in de volgende tabel. Vereenvoudigde regeling. Er is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen in het bedrijf, om de administratieplicht te verlichten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende regels: Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in? Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen. Huidige regelingen De Wajong is een regeling bedoeld voor jonggehandicapten. Dit zijn personen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben ... De teller (12) en de noemer (18) zijn beide deelbaar door 6 (grootste gemeenschappelijke deler). Als je de teller en de noemer nu door 6 deelt, kun je de breuk dus ook schrijven al (12/6)/(18/6) = 2/3. Je kunt een breuk ook in stappen vereenvoudigen. Zo is 12/18 ook te schrijven als 6/9 (De teller en de noemer deel je dan eerst door 2)....

INFORMATIE

AUTEUR
T.P. van Duuren
DIMENSIE
5,68 MB
BESTANDSNAAM
De vereenvoudigde BV.pdf

OMSCHRIJVING

Preadviezen over de flexibilisering van ons BV-recht. De flexibilisering van ons BV-recht staat al enige tijd in de belangstelling. In het najaar van 2003 werd een commissie ingesteld onder leiding van prof. H.J. de Kluiver, aangeduid met de Expertgroep Flexibilisering. De commissie heeft een zeer nuttig rapport uitgebracht. Op 7 en 8 mei 2004 is aan de voorstellen van de commissie -gedurende een congres van het Groningse Instituut voor Ondernemingsrecht- ruime aandacht besteed. De Vereeniging 'Handelsrecht' heeft gemeend te moeten wachten tot alle drie tranches zijn verschenen alvorens preadvies uit te brengen. Dat dit zo snel na het verschijnen van de derde tranche 'vermogen en schuldeisersbescherming' op 4 april 2006 is gelukt is geheel te danken aan de inzet van mr. T.P. van Duuren, prof. mr. E.P.M. Vermeulen, mr. H.J. Portengen en niet in de laatste plaats mr. B. Bier.

Wil je het boek lezen?De vereenvoudigde BV in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur T.P. van Duuren. Lezen De vereenvoudigde BV Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN