Geheimen in het recht

Geheimen in het recht - Charlotte Declerck | Fthsonline.com

...al pagina's 280 Website uitgever ... Discretie is het respect voor elkaars geheimen, verbonden aan een gebrek aan interesse in wat niet expliciet onthuld wordt ... Geheimen in het recht - Charlotte Declerck, Petra Foubert ... ... . Hierdoor wordt de partnerschap ook gebouwd op deze twee pilaren. We vinden het niet noodzakelijk om meer te weten over bijvoorbeeld een werkcollega dan strikt noodzakelijk of relevant, zelfs als we misschien brandende vragen zouden hebben. Recht van reclame: Een geheim wapen in geval van faillissement van uw afnemer! Inleiding Klanten die facturen onbetaald laten of zelfs failliet gaan zijn een doorn in het oog van ondernemers. Gun staat en burger geheimen. Dwars tegen de tijdgeest in houdt Paul Frissen een overtuigend pleidooi voor het 'Recht op Duisternis'. Stephan Sanders 30 janu ... geheim recht - Nederlands-Portugees Woordenboek - Glosbe ... . Gun staat en burger geheimen. Dwars tegen de tijdgeest in houdt Paul Frissen een overtuigend pleidooi voor het 'Recht op Duisternis'. Stephan Sanders 30 januari 2016, 2:00 Beeld . 5 het geheim van het recht rede ter gelegenheid van de 82e herdenking van de stichting der vrije universiteit op 22 october 1962 uitgesproken door de rector magnificus mr. w. f. de gaay fortman h. kok n.v. kampen 1962 Het eerste deel van het verslagboek 'Geheimen in het recht' bevat een aantal publiekrechtelijke bijdragen. Zo onderzoekt Toon Moonen de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht in het kader van de controletaak op federaal en Vlaams niveau. De Griekse regering sluit vluchtelingen op in een geheime gevangenis in het noordoosten van het land, vlakbij de grens met Turkije. Dat blijkt uit onderzoek van The New York Times. Wie in de geheime detentielocatie belandt, krijgt geen mogelijkheid om asiel aan te vragen of om met een advocaat te spreken. De migranten worden zonder […] De bevoegdheden die autoriteiten hebben om geheime surveillance uit te oefenen, zijn in het digitale tijdperk uitgebreider dan ooit. De bescherming van mensenrechten, zoals het recht op privacy ... Auteur: Sara Mannaerts (Schoups) . Publicatiedatum: 11/12/2019 In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen, oordeelde het Hof dat geheime camerabewaking op de werkplaats, althans met het oog op het vaststellen van diefstal door werknemers, niet in strijd is met het recht op privacy (art. 8 EVRM). De rechter komt tot de conclusie dat de verwerking van het geheim adres van eisers rechtmatig was—en er dus geen grond is om aansprakelijkheid van de notaris op grond van de AVG aan te nemen. Het geheim adres in verhouding tot de zorgplicht van de notaris (Vast-online.nl) ECLI:NL:RBLIM:2020:1761 (Recht.nl) Laatste nieuws. Gisteren Geheimen in het graf. Waren Toon Kops en Jacob Slagter ordinaire voedselrovers of werkten ze voor het verzet? Ruim zestig jaar na hun gewelddadige dood leidt die vraag in de Wieringermeer tot ... Het verhaal dendert voort. De humor van de schrijver is scherper, ... Recht Video Podcast Commentaar ... Iedereen heeft geheimen in het nieuwste boek van Sandro Veronesi . Net als burgers hebben patiënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt en arts kan er een goede vertrouwensband worden opgebouwd, wat het verloop van de behandeling kan bevorderen. De rechten van patiënten en de […]...

INFORMATIE

AUTEUR
Charlotte Declerck
DIMENSIE
4,29 MB
BESTANDSNAAM
Geheimen in het recht.pdf

OMSCHRIJVING

Met dit verslagboek viert de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt de uitreiking van de eerste bachelordiploma’s rechten aan de Universiteit Hasselt.In dit verslagboek wordt getracht de best bewaarde geheimen in het recht voor u te ontrafelen. Toon Moonen onderzoekt de parlementaire toegang tot informatie van de uitvoerende macht in het kader van de controletaak op federaal en Vlaams niveau. Anne Ooms en Anja Wijnants gaan nader in op de vraag hoe ver de verplichting tot geheimhouding van de magistratuur reikt. Johan Ackaert en Ellen Olislaghers gaan op zoek naar het geheim bij lokale coalitievorming en staan hierbij in het bijzonder stil bij het verloop van het informele proces rond de vorming van een bestuursmeerderheid. Elsbeth Loncke gaat na over welke mogelijkheden de burger beschikt om de overheid ertoe te verplichten haar vergelijkingspunten mee te delen in de onderhandelingsfase voorafgaand aan onteigening. Kathleen Mertens analyseert samen met Marianne Hoppenbrouwers en Bernard Vanheusden de noodplanning en de informatieverstrekking bij het voltrekken van een kernramp in België en de Verenigde Staten. Tom De Gendt onderzoekt in welke mate de verschillende ziekenhuisactoren al dan niet gehouden zijn tot een geheimhoudingsplicht. Sammy De Ridder onderwerpt het KB van 24 mei 2011 inzake de procedureregeling voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot vertrouwelijke stukken aan een kritische analyse. Christophe Baekeland bestudeert de interferentie tussen de War on Terror en het journalistiek bronnengeheim. Anne Mie Draye belicht de informatieverstrekking en geheimhouding omtrent (potentiële) archeologische vindplaatsen, geïnventariseerde en beschermde archeologische monumenten en zones. Petra Foubert en Bert Croimans bestuderen de huidige loonkloof tussen mannen en vrouwen en pleiten voor een grotere transparantie van looninformatie. Nan Torfs beantwoordt de vraag in welke mate derden gerechtigd zijn op informatie inzake individuele beleggingsverzekeringen. Charlotte Declerck onderzoekt de draagwijdte van het recht op briefgeheim tussen echtgenoten en spitst dit toe op de vraag in welke mate een echtgenoot vertrouwelijke briefwisseling van de andere echtgenoot met een derde kan aanwenden in het kader van een echtscheidingsprocedure of een procedure voorlopige maatregelen. Stefan Vangoetsenhoven en Veerle Allaerts zoeken ten slotte naar het antwoord op de vraag of een partij die op zoek is naar financiële informatie tijdens de gerechtelijke vereffeningsprocedure zich beperkt weet door een eventueel bankgeheim en in dergelijk geval over andere mogelijkheden tot informatieverschaffing beschikt. Alexander De Becker maakt ten slotte een synthese van de best bewaarde geheimen in het recht.Met bijdragen van Johan Ackaert, Veerle Allaerts, Christophe Baekeland, Bert Croimans, Alexander De Becker, Charlotte Declerck, Tom De Gendt, Sammy De Ridder, Anne Mie Draye, Petra Foubert, Marianne Hoppenbrouwers, Elsbeth Loncke, Kathleen Mertens, Toon Moonen, Ellen Olislagers, Anne Ooms, Nan Torfs, Stefan Vangoetsenhoven, Bernard Vanheusden en Anja Wijnants

Wil je het boek lezen?Geheimen in het recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Charlotte Declerck. Lezen Geheimen in het recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN