1 Koningen

1 Koningen - Klaas A.D. Smelik | Fthsonline.com

...lde dat hij niet lang meer zou leven, liet hij zijn zoon Salomo komen ... 1 Koningen 2 - BasisBijbel ... . 2 Hij zei tegen hem: "Ook ik ga nu sterven, zoals uiteindelijk iedereen. Wees vastberaden en laat zien wat je kan. 3 Dien je Heer God en leef zoals Hij het wil. Houd je aan al zijn wetten en leefregels zoals die staan opgeschreven in de wet van Mozes. 1 Koningen 19 Het eerste boek Koningen. HSV De vlucht van Elia. 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel ... 1 Koningen 4 49 verzen 1-19 Het bestuur v ... 1 Koningen 8 (NBV) - EO.nl/Bijbel ... . 2 Toen stuurde Izebel ... 1 Koningen 4 49 verzen 1-19 Het bestuur van Salomo 50 verzen 20-28 Grootheid van Salomo 53 verzen 29-34 De wijsheid van Salomo 56 1 Koningen 5 60 vers 1 Hiram zoekt contact met Salomo 60 verzen 2-6 Plan om de tempel te bouwen 61 verzen 7-11 Materiaal en voedsel 62 verzen 12-18 De arbeiders 63 1 Koningen 6 66 vers 1 Begin van de tempelbouw 67 4 De regering van koning Salomo De ambtenaren van Salomo. 4 1 Salomo was koning van alle Israëlieten. 2 Dit waren zijn elf belangrijkste ambtenaren:. Azarja, de zoon van Sadok, was priester. 3 Elichoref en Achia, de zonen van Sisa, waren schrijvers van de koning.. Josafat, de zoon van Achilud, was de secretaris van de koning. 3. Sálomo's huwelijk en droomgezicht bij Gíbeon. 1 En Sálomo verzwagerde zich met Faraö, den koning van Egypte; 1 Kon. 7:8. en nam de dochter van Faraö, en bracht ze in de stad Davids totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis, en het huis des HEEREN, en den muur van Jeruzalem rondom.. 2 Alleenlijk offerde het volk op de hoogten, want Deut. 12:5. geen huis was den Naam des ... 8. Inwijding van den tempel. 1 Toen 2 Kron. 5:2. vergaderde Sálomo de oudsten van Israël, en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen, onder de kinderen Israëls, tot den koning Sálomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des HEEREN op te brengen 2 Sam. 5:9. 6:12, 17. uit de stad Davids, dewelke is Sion.. 2 En alle mannen van Israël verzamelden zich tot den koning Sálomo, in de ... 1 En zij zaten drie jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrië en tussen Israël. 2 Maar het geschiedde in het derde jaar, als 2 Kron. 18:1, 2 enz. Jósafat, de koning van Juda, tot den koning van Israël afgekomen was, 3 Dat de koning van Israël tot zijn 2 Kron. 16:1-14 Asa was voortdurend in oorlog met Basa, de koning van Israël. 17 Koning Basa van Israël viel Juda binnen en versterkte Rama om de aan- en afvoerwegen voor koning Asa van Juda af te snijden. 18 Daarom verzamelde Asa al het goud en zilver dat in de schatkamers van de tempel en het paleis over was en stuurde enkele van zijn hovelingen ermee naar Damascus. De belangrijkste mensen van koning Salomo 1 Koning Salomo was dus koning van heel Israël. 2 En dit waren de leiders van Israël: Azarja, de zoon van Zadok, was de hogepriester. 3 Elihoref en Ahia, de zonen van Sisa, waren schrijver. Josafat, de zoon van Ahilud, was minister-president. 4 Benaja, de zoon van Jojada, was de aanvoerder van het leger. Zadok en Abjatar waren priester. 5 Azarja, de ... 1 Koningen 11:1-43 Het eerste boek Koningen 11 Koning Salomo had veel buitenlandse vrouwen lief: + niet alleen de dochter van de farao + maar ook Moabitische, + Ammonitische, + Edomitische, Sidonische + en Hethitische + vrouwen. 1 Koningen 18. Elia moet naar Achab gaan 1 Elia bleef daar een poos wonen. Het had inmiddels al drie jaar niet geregend. Toen zei de Heer tegen Elia: "Ga naar koning Achab. Ik zal het weer laten regenen." 2 Elia ging naar koning Achab. Er was inmiddels grote hongersnood in Samaria. Adonia kroont zichzelf tot koning 1 Koning David was heel erg oud geworden. Hij had het aldoor koud, al werden er nog zoveel dekens over hem heen gelegd. 2 Toen zeiden zijn dienaren tegen hem: "Laten we voor u een jong meisje zoeken om voor u te zorgen. Laat haar tegen u aan liggen, zodat u warm wordt." 1 Koning Benhadad van Aram verzamelde zijn hele leger. Er gingen nog 32 andere koningen met hem mee met hun paarden en strijdwagens. Met dat leger trok hij naar Samaria en omsingelde het. 2 Hij stuurde mannen naar de stad met een boodschap voor koning Achab: 3 "Dit zegt koning Benhadad: Ik wil uw zilver en goud, uw vrouwen en uw beste kinderen." Het eerste boek Koningen. 1 Koning David was oud geworden,+ hoogbejaard. Hoewel men hem met dekens toedekte, kreeg hij het maar niet warm. 2 Daarom zeiden zijn dienaren tegen hem: 'Laat er een meisje, een maagd, voor mijn heer de koning gezocht worden, dan zal ze de verzorgster van de koning worden.Ze zal in uw armen liggen zodat mijn heer de koning weer warm wordt.' 3 Ze zochten in het ... 1 Kon. 16:1-4 Zo roeide Zimri de hele familie van Basa uit, zoals de HEER bij monde van de profeet Jehu over Basa had voorzegd, 13 omdat Basa en zijn zoon Ela gezondigd hadden en de Israëlieten ertoe hadden aangezet te zondigen door de HEER, de God van Israël, met hun nietige afgoden te tergen.. 14 Verdere bijzonderheden over Ela zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. 1 Koningen 9. 9. De tweede verschijning des Heren aan Salomo. 1 Toen Salomo de bouw van het huis des Heren en van het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo begeerd had te maken, 2 verscheen de Here ten tweeden male aan Salomo, zoals Hij hem te Gibeon verschenen was....

INFORMATIE

AUTEUR
Klaas A.D. Smelik
DIMENSIE
9,64 MB
BESTANDSNAAM
1 Koningen.pdf

OMSCHRIJVING

Klaas A.D. Smelik, (21-6-1950) is de auteur van drie historische detectives uit het Oude Egypte. Hij studeerde theologie, semitische talen, oude geschiedenis en archeologie. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam, en sinds 1990 is hij hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Sedert 1995 is hij gasthoogleraar aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Behalve diverse theologische studies en Etty - De nagelaten geschriften van Etty Hillesum, dat onder zijn redactie verscheen, publiceerde hij de Egyptische misdaadromans De Tweede Dood (1992), Brief aan een Dode (1994) en De Ibis en de Dood (1995), waarvan de eerste twee rond 1100 voor het begin van onze jaartelling spelen, en de laatste in de hellenistische tijd. Smelik baseert zich voor zijn boeken op historische gegevens en documenten, en driekwart van zijn personages heeft werkelijk bestaan.De reeds verschenen delen van de reeks Belichting van het Bijbelboek zijn te vinden op de KBS-website: www.rkbijbel.nl

Wil je het boek lezen?1 Koningen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Klaas A.D. Smelik. Lezen 1 Koningen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN