Jozua

Jozua - Walter Vogels | Fthsonline.com

...m met dit hele volk de Jordaan over te steken en het land binnen te gaan dat ik hun, het volk Israël, geef ... Jozua 2 - BasisBijbel ... .+ 3 Ik zal jullie elke plaats geven die jullie betreden, zoals ik Mozes heb beloofd.+ 4 Jullie gebied ... JOZUA (Jo̱zua) [verkorte vorm van Jehosua, wat „Jehovah is redding" betekent]. 1. De zoon van Nun; een Efraïmiet, die Mozes diende en later tot zijn opvolger werd aangesteld (Ex 33:11; De 34:9; Joz 1:1, 2).De bijbel beschrijft Jozua als een moedig en onverschrokken leider, die zich volkomen op Jehovah's belofte ... Occasions - Jozua Aanhangwagens ... .De bijbel beschrijft Jozua als een moedig en onverschrokken leider, die zich volkomen op Jehovah's beloften verliet, zich aan zijn leiding onderwierp en vastbesloten was hem in ... 3. Jozua's doortocht door de Jordaan. 1 Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim, en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls; en zij vernachtten aldaar, eer zij overtrokken.. 2 En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van drie dagen, door het midden des legers gingen;. 3 En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des verbonds ... 2 Te dien tijde zeide de Here tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweeden male. 3 Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de Heuvel der voorhuiden. 4 Dit nu was de reden, waarom Jozua hen besneed: al het volk van het mannelijk geslacht, dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven ... God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te leiden. 1 Het gebeurde na Deut. 34:5 de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, Deut. 1:38 de dienaar van Mozes, zei:. 2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Jozua Community staat voor hechte gemeenschap met God en elkaar. Hieronder vallen verschillende activiteiten van onze gemeente. Jozua 24:1-33—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Jozua (Hebreeuws: יהושע , Jehosjoe'a) is de leider van Israël die de verovering van het land Kanaän, een deel van het door God beloofde land, leidde. Naar hem is het bijbelboek Jozua genoemd. Zijn naam betekent JHWH brengt redding. Jozua is de zoon van Nun uit de stam van Efraïm. 1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende:. 2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve.. 3 Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes ... Jozua 10 109 verzen 1-5 De Amorieten verenigen zich tegen Gibeon 110 vers 6 De Gibeonieten roepen Jozua te hulp 111 verzen 7-15 De HEERE verslaat de Amorieten 112 verzen 16-27 Jozua doodt de vijf koningen 114 verzen 28-43 De steden in het Zuiderland veroverd 117 Jozua 11 120 verzen 1-5 De koningen van het noorden 120 Jozua stuurde een paar mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, ten oosten van Betel. Hij droeg hun op dat gebied te verkennen. De mannen verkenden Ai, 3 en toen ze teruggekomen waren rapporteerden ze aan Jozua: 'U hoeft niet het hele leger naar Ai te laten uitrukken. Jozua heeft de nodige vervoegingen en afkortingen in verschillende talen en allemaal betekenen ze: 'God is mijn redder'. Jozua was de opvolger van Mozes, hoewel hij eerst Hosea heette. Mozes en Jozua leidden de Israëlieten weg uit Egypte, waarna Jozua Jericho en Kanaän wist in te nemen....

INFORMATIE

AUTEUR
Walter Vogels
DIMENSIE
7,62 MB
BESTANDSNAAM
Jozua.pdf

OMSCHRIJVING

Het boek Jozua beschrijft de intocht van de Israelieten in het beloofde land onder leiding van Jozua. Het is het tweede paneel van een tweeluik dat een grote ontwikkeling omvat. Het andere deel van dit tweeluik is het boek Exodus, dat het verhaal van Israels verlossing uit Egypte vertelt. In het boek Jozua zijn verschillende tradities van uiteenlopende herkomst bijeengebracht. Het boek kent een langdurig ontstaansproces. Maar tot in zijn literaire vorm getuigt het van het wonderlijke samengaan van Gods machtige trouw en de menselijke zwakheid op de lange weg van de heilsgeschiedenis. In de reeks 'Belichting van het bijbelboek' laten vakexegeten hun licht schijnen over telkens een compleet bijbelboek. Zij presenteren de stof op prettig leesbare en begrijpelijke wijze voor pastores, predikanten, catecheten en andere geinteresseerde bijbellezers. In de reeks zijn nu zevenentwintig delen verschenen. Walter Vogels (1932) heeft onder meer in Rome (Gregoriana en Pauselijk Bijbelinstituut) en Ottawa (Universiteit van Ottawa) gestudeerd. Hij is emeritus hoogleraar bijbelwetenschap aan Saint Paul University te Ottawa, Canada. Eerder verschenen van zijn hand in de reeks 'Belichting van het bijbelboek' de delen Exodus en Job. Daarnaast publiceerde hij onder andere Moise aux multiple visages. De l'Exode au Deuteronome (Lire la Bible 114, Montreal/Paris, Mediaspaul/Cerf, 1997) en Becoming Fully Human. Living the Bible with God, Each Other and the Environment (Novalis: Saint Paul University, Ottawa, 2003).

Wil je het boek lezen?Jozua in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Walter Vogels. Lezen Jozua Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN