Het huis Lauernesse

Het huis Lauernesse - Bosboom Toussaint | Fthsonline.com

...is van Lauernesse staat centraal omdat alle personages hier samen komen ... A.L.G. Bosboom-Toussaint Biografie ... . Tijd De vertelde tijd bedraagt 4 jaar. Het verhaal begint in 1521 en eindigt in 1525. De verhaalinzet is ab ovo. Het huis Lauernesse. [Eerste deel] [p. III] Dit compt meest al 'tsamen wt Luthers Doctryne. Anna Byns. [p. 1] I. In De Landsvrouw Maria. Nooit heb ik regt begrepen waarom men lange inleidingen schrijft, om tot een eenvoudig romantisch verhaal te komen. verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliothee ... A.L.G. Bosboom-Toussaint, Het huis Lauernesse · dbnl ... . verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1078 F 43 en F 44 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de eerste druk van Het huis Lauernesse van A.L.G. Bosboom-Toussaint uit 1840.. redactionele ingrepen HET HUIS LAUERNESSE. XXIV. In Utrecht en op Lauernesse. Het mislukken van zijnen aanslag tegen de vergaderde Lutheranen had in Aernoud's ziel zoo gemengde aandoeningen opgewekt, dat hij zich zelven niet recht wist te verklaren, welke van beide gewaarwordingen in hem de overhand behielden: ... Met Het huis Lauernesse dat van die heroriëntatie het eerste gevolg was, vestigde zij in 1840 voorgoed haar naam. Rond het midden van de eeuw verschenen enkele romans die spelen in de tijd van het onsuccesvolle Engelse ingrijpen in de Tachtigjarige Oorlog onder leiding van de Graaf van Leicester , in de onzekere jaren na de moord op Willem van Oranje (1584). HET HUIS LAUERNESSE. V. Eene ontdekking van Donna Teresia. Ter nauwernood had Aernoud Bakelsze in den loop van den morgen met zijne Ottelijne een paar dier zoete woordekens kunnen wisselen, die gelieven elkander zoo gaarne toefluisteren; die voor onverschillige toehoorders zoo weinig beteekenen, en die voor hen toch zooveel zeggen; tot een vertrouwelijk gesprek was het in het geheel niet gekomen. HET HUIS LAUERNESSE. IV. De morgen van het feest. Nooit misschien had eene zoo eenvoudige handeling, als het binnentreden van twee personen in de groote feestzaal van Lauernesse, zoo velerlei hartstochten in beweging gebracht en zoovele strijdige gewaarwordingen opgewekt, als er zich zichtbaar uitdrukten op de gelaatstrekken van al die aanwezigen bij het binnentreden van Ottelijne en haren ... Het Huis Lauernesse. De eerste grote 'vaderlandse' historische roman van Bosboom-Toussaint is Het huis Lauernesse uit 1840. Het speelt in de zestiende eeuw tijdens de reformatie. De roman schetst de tweespalt die de geloofstwisten veroorzaken tussen families van gewone mensen. HET HUIS LAUERNESSE. XV. Bisschop Philps de Goede. In het Bisschopshof te Utrecht was alles op nieuw leven en glans. Philips van Bourgondië was, sedert twee dagen, teruggekeerd in zijne stad, in zijn paleis. Het was drie ure in den namiddag, toen de late genoemd, en waarop het nu voor velen nog geen middag is. HET HUIS LAUERNESSE. VI. De middag van het feest en het eind van den dag. Het had twaalf ure geslagen, en de groote feestdisch was op nieuw aangericht tot het middagmaal. Gastmalen zijn reeds zoo dikwijls beschreven geworden, ...

INFORMATIE

AUTEUR
Bosboom Toussaint
DIMENSIE
9,40 MB
BESTANDSNAAM
Het huis Lauernesse.pdf

OMSCHRIJVING

Huis lauernesse is een boek van Bosboom Toussaint

Wil je het boek lezen?Het huis Lauernesse in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bosboom Toussaint. Lezen Het huis Lauernesse Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN